دانلود آهنگ جدید ترکیب هیات رئیسه 7 کمیسیون‌‌ مشخص شد

خبرآنلاین نوشت: یک هفته از تعیین تکلیف 12 کرسی انتخابات هیات رئیسه مجلس دهم برای دومین سال می گذرد و حال نوبت به هیات رئیسه کمیسیون ها رسیده است.نشست علنی روز سه شنبه 17 خردادماه مجلس نیز کاملا تحت تاثیر انتخابات هیات رئیسه کمیسیون ها بود و نمایندگان هر کدام به یک «لابی‌من» تبدیل شده بودند. نهایتا در نتیجه برگزاری این انتخابات، از میان 15 کمیسیون تخصصی تکلیف 7 کمیسیون مشخص شد. انتخاباتی که در نتیجه آن می توان گفت اعضای هیات ریسه در کمیسیون های تخصصی با تغییرات کمی مواجه شدند به ویژه در مورد کرسی ریاست از هفت کمیسیون، تنها کمیسیون فرهنگی بود که کرسی ریاستش از نصرالله پژمانفر سلب و به دست جمشید جعفر پور سپرده شد. کمیسیون هایی مانند برنامه و بودجه تنها در یک کرسی دبیر دوم با تغییراتی رو به رو شد و این موضوع در دیگر کمیسیون ها با یکی دو کرسی قابل مشاهده است. گفتی است اعضای هیئت رئیسه سایر کمیسیون های تخصصی مجلس در جلسات آتی این کمیسیون ها مشخص خواهد شد.در زیر می توانید تغییرات کمیسیون ها و نتیجه انتخابات هیات رئیسه را مشاهده کنید؛برنامه و بودجهترکیب جدیدرئیس: غلامرضا تاجگردوننائب رئیس اول: جهانبخش محبی نیانائب رئیس دوم: هادی قوامیدبیر اول: علی کاظمی باباحیدریدبیر دوم: محسن بیگلریسخنگو: محمد مهدی مفتحترکیب قدیمرئیس: غلامرضا تاجگردوننائب رئیس اول: جهانبخش محبی‌نیانائب رئیس دوم: هادی قوامیدبیر اول: محمدفیضی‌زنگیردبیر دوم: محسن بیگلریسخنگو: محمد مهدی مفتحانرژیترکیب جدیدرئیس: فریدون حسنوندنائب رئیس اول: هدایت‌الله خادمینائب رئیس دوم: سید علی ادیانیدبیر اول: قاسم ساعدیدبیر دوم: کوروش کرمپورسخنگو: اسدالله قره خانیترکیب قدیمرئیس: فریدون حسنوندنائب رئیس اول: حسین امیری خامکانینائب رئیس دوم: علی ادیانیدبیر اول: کوروش کرم پور حقیقیدبیر دوم: عبدالحمید خدریسخنگو: اسدلله قره‌خانی الوستانیآموزش و تحقیقاتترکیب جدیدرئیس:محمد مهدی زاهدینائب رئیس اول: داوود محمدی (تهران)نائب رئیس دوم: قاسم احمدی لاشکیدبیر اول: علیرضا سلیمیدبیر دوم: فریده اولاد قبادسخنگو: میرحمایت میرزادهترکیب قدیمرئیس: محمد مهدی زاهدینائب رئیس اول: داوود محمدی (تهران)نائب رئیس دوم: محمود نگهبان سلامیدبیر اول: علیرضا سلیمیدبیر دوم: فاطمه سعیدیسخنگو: میرحمایت میرزادهصنایعترکیب جدیدرئیس: عزیز اکبریاننائب رئیس اول: رضا علیزادهنائب رئیس دوم: فریدون احمدیدبیر اول: رامین نورقلی‌پوردبیر دوم: جواد حسینی‌کیاسخنگو: سعید باستانیترکیب قدیمرئیس: عزیز اکبریاننائب رئیس اول: داریوش اسماعیلینائب رئیس دوم: فریدون احمدیدبیر اول: سیده حمیده زرآبادیدبیر دوم: سیدجواد حسینی‌کیاسخنگو: سعید باستانیعمرانترکیب جدیدرئیس: رضایی کوچینائب رئیس اول: قلی الله‌قلی‌زادهنائب رئیس دوم: مجید کیانپوردبیر اول: شادمهر کاظم زادهدبیر دوم: حسین نیازآذریسخنگو: صدیف بدریترکیب قدیمرئیس: رضایی کوچینائب رئیس اول: علیم یارمحمدینائب رئیس دوم: سیدهادی بهادریدبیر اول: حسین نیازآذریدبیر دوم: شادمهر کاظم زادهسخنگو: صدیف بدریحقوقی و قضاییترکیب جدیدرئیس: الهیار ملکشاهینائب رئیس اول: حسین رضازادهنائب رئیس دوم: محمد کاظمیدبیر اول: جلیل رحیمی جهان‌آبادیدبیر دوم: یحیی کمالی‌پورسخنگو: حسن نوروزیترکیب قدیمرئیس: الهیار ملکشاهینائب رئیس اول: یحیی کمالی‌پورنائب رئیس دوم: محمد کاظمیدبیر اول: جلیل رحیمی جهان‌آبادیدبیر دوم: حسین رضازادهسخنگو: حسن نوروزیفرهنگیترکیب جدیدرئیس: جمشید جعفرپورنائب رئیس اول: مسعودینائب رئیس دوم: نصرالله پژمان‌فردبیر اول: فاطمه ذوالقدردبیر دوم: علیرضا ابراهیمیسخنگو: احد آزادی‌خواهترکیب قدیمرئیس: نصراله پژمان‌فرنائب رئیس اول: احمد سالکنائب رئیس دوم: جمشید جعفرپوردبیر اول: علیرضا ابراهیمیدبیر دوم: سیده فاطمه ذوالقدرسخنگو: احد آزادی‌خواه